CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI QUỐC GIA

Quyết định phê duyệt chương trình hàng năm 

Hoạt động 

Mời tham gia chương trình 

Văn bản - Quy trình thủ tục 

Liên hệ: Phòng Chính sách phát triển xuất khẩu

Điện thoại:(84) (4) 39347628/39345413

Email: ptxk@vietrade.gov.vn

 

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH


Ngày 15 tháng 11 năm 2010, Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 72/2010/QĐ-TTg ban hành Quy chế mới về việc xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia (XTTMQG) áp dụng từ năm 2011 trở đi, thay thế Quyết định số 279/2005/QĐ-TTg ngày 03 tháng 11 năm 2005 và Quyết định số 80/2009/QĐ-TTg ngày 21 tháng 5 năm 2009 đã hết hiệu lực vào năm 2010.

Mục tiêu chính của Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia là nhằm tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển xuất khẩu, thị trường trong nước, thương mại miền núi, biên giới và hải đảo; Góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh trong sản xuất, kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam; Gắn kết các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư và du lịch.

Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình XTTMQG được xây dựng dựa trên việc tiếp thu những nội dung phù hợp đã được thực thi tốt trong giai đoạn vừa qua đồng thời sửa đổi những nội dung không còn phù hợp với thực tiễn; nghiên cứu, tham khảo quy định và nội dung XTTM của các nước, đề ra nội dung, giải pháp phù hợp với thông lệ quốc tế, áp dụng phương thức hỗ trợ mới phù hợp với thực tiễn Việt Nam.

Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện chương trình xúc tiến thương mại quốc gia gồm 4 chương 20 điều, gồm các điểm đáng chú ý sau:

1. Về nội dung Chương trình: Quy chế mới kết hợp cả nội dung Chương trình XTTM định hướng xuất khẩu, Chương trình XTTM thị trường trong nước và Chương trình XTTM miền núi, biên giới và hải đảo với nhiều nội dung mới. Quy chế cũng quy định chi tiết và cụ thể hơn nội dung hỗ trợ nhằm tạo điều kiện cho các Đơn vị chủ trì Chương trình có thể xây dựng, triển khai đề án hiệu quả hơn.

2. Về kinh phí thực hiện chương trình: Nguồn kinh phí nhà nước hỗ trợ cho Chương trình được giao cho Bộ Công Thương ngay từ đầu năm nằm trong tổng dự toán chi ngân sách hàng năm của Bộ Công Thương. Điều này sẽ tạo điều kiện đẩy nhanh việc phê duyệt, cấp kinh phí và triển khai đề án của các đơn vị chủ trì, tạo điều kiện để doanh nghiệp có thể tích cực tham gia các hoạt động XTTM ngay từ đầu năm như thông lệ quốc tế, tăng cường được hiệu quả Chương trình XTTMQG, giúp doanh nghiệp tận dụng được thêm nhiều các cơ hội kinh doanh.

3. Về mức hỗ trợ và điều kiện hỗ trợ: điều kiện hỗ trợ được cụ thể hoá và tăng mức hỗ trợ đối với những nội dung khuyến khích thực hiện như đón đoàn nhập khẩu vào Việt Nam mua hàng. Quy chế cũng quy định các điều kiện cụ thể, chặt chẽ hơn đối với việc xây dựng và phê duyệt đề án để tăng cường hiệu quả và chất lượng hoạt động XTTM ở nước ngoài.

4. Về trình tự, thủ tục xây dựng, tiếp nhận, đánh giá, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và chấm dứt thực hiện đề án XTTMQG: Điểm mới của Quy chế là việc tạo điều kiện phê duyệt và thực hiện các đề án dài hạn. Đối với các đề án mà quá trình thực hiện kéo dài qua 2 năm tài chính, Bộ Công Thương sẽ xem xét phê duyệt về nội dung 1 lần và cấp kinh phí hỗ trợ từng năm, theo tiến độ được phê duyệt trong đề án. Việc này cũng tạo điều kiện thời gian để đơn vị chủ trì Chương trình có thời gian chuẩn bị kỹ cho việc thực hiện những đề án đầu năm ngay từ năm trước năm kế hoạch.

Quy chế quy định cụ thể hơn các trường hợp điều chỉnh và chấm dứt việc thực hiện đề án nhằm ràng buộc thêm trách nhiệm của các đơn vị chủ trì Chương trình trong việc triển khai và quản lý thực hiện các đề án XTTM. Đối với kinh phí còn dư từ việc điều chỉnh hoặc chấm dứt thực hiện đề án, đồng thời tạo điều kiện để Bộ Công Thương thực hiện việc điều chuyển kinh phí còn dư từ việc điều chỉnh để phê duyệt các đề án mới.

5. Đối với hoạt động xúc tiến thương mại của các địa phương: Chính phủ giao Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào Quy chế xây dựng nội dung xúc tiến thương mại và mức hỗ trợ kinh phí phù hợp với thực tế của địa phương. Nguồn kinh phí hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại của các địa phương được thực hiện trực tiếp từ nguồn ngân sách địa phương và các nguồn tài chính hợp pháp khác. Bộ trưởng Bộ Công Thương xem xét phê duyệt các đề án xúc tiến thương mại thuộc Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia thực hiện tại địa phương có hỗ trợ từ ngân sách Trung ương.