Phê duyệt Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2018

Ngày 27 tháng 12 năm 2017, Bộ Công Thương đã ban hành quyết định 4838/QĐ-BCT về việc phê duyệt Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2018. Chương trình bao gồm các hoạt động XTTM thiết thực, khả thi, có kế hoạch triển khai ngay từ đầu năm nhằm mở rộng thị trường, mặt hàng xuất khẩu. Đồng thời phát triển thị trường nội địa, nông thôn, miền núi, biên giới, các địa phương còn khó khăn, góp phần thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Bộ Chính trị phát động.
 

../../backend/web/uploads/2018/TTTH/Ph_%20l_c%205%20Danh%20sach%20doanh%20nghiep%20tham%20gia.doc

../../backend/web/uploads/2018/TTTH/Phu%20luc%201%20danh%20muc%20de%20an.xlsx

../../backend/web/uploads/2018/TTTH/Phu%20luc%202.doc

../../backend/web/uploads/2018/TTTH/Phu%20luc%203%20Mau%20van%20ban%20gui%20Tham%20tan%20thuong%20mai%20Vietnam%20tai%20nuoc%20ngoai.doc

../../backend/web/uploads/2018/TTTH/Phu%20luc%204%20%20Bao%20cao%20ket%20qua%20cua%20-VCT.doc

../../backend/web/uploads/2018/TTTH/Phu%20luc%207%20Bao%20cao%20KQ%20cua%20DN.doc../../backend/web/uploads/2018/TTTH/Phu%20luc%207%20Bao%20cao%20KQ%20cua%20DN.doc

../../backend/web/uploads/2018/TTTH/Quyet%20dinh%20phe%20duyet%202018.doc
Nội dung liên quan:

Tin mới hơn:

Tin cũ hơn: