Báo cáo công tác xúc tiến thương mại năm 2019 và kế hoạch năm 2020

      

Để có cơ sở đánh giá kết quả công tác xúc tiến thương mại của hệ thống cơ quan xúc tiến thương mại Việt Nam trong năm 2019, Cục Xúc tiến thương mại kính gửi Quý Trung tâm XTTM địa phương/ Hiệp hội mẫu Báo cáo công tác xúc tiến thương mại năm 2019 và kế hoạch năm 2020 đính kèm: 

../../../backend/web/uploads/Hiep%20hoi%20-%20BC%20XTTM%202019%2C%20KH%202020.doc

../../../backend/web/uploads/Trung%20tam%20-%20BC%20XTTM%202019%2C%20KH%202020.doc
Nội dung liên quan:

Tin mới hơn:

Tin cũ hơn: