Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2 viên chức năm 2022 và lịch thi tuyển

Thực hiện Công văn số 6721/BCT-TCCB ngày 28 tháng 10 năm 2022 của Bộ Công Thương phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022 và căn cứ kết quả họp ngày 06 tháng 02 năm 2023 của Ban Kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2022 của Cục Xúc tiến thương mại, Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022 Cục Xúc tiến thương mại thông báo:

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2 viên chức năm 2022 vào các Trung tâm thuộc Cục Xúc tiến thương mại tại đây

Danh sách thí sinh không đủ điều kiện dự tuyển vòng 2 viên chức năm 2022 vào các Trung tâm thuộc Cục Xúc tiến thương mại tại đây

Cục Xúc tiến Thương mại trân trọng thông báo tới các thí sinh ./.