Thông báo kết quả xét tuyển vòng 2 viên chức, hợp đồng lao động năm 2020

Thực hiện Công văn số 2295/BCT-TCCB ngày 31/3/2020 và Công văn số 3408/BCT-TCCB ngày 13/5/2020 của Bộ Công Thương về việc tuyển dụng viên chức, hợp đồng lao động năm 2020 và căn cứ kết quả xét tuyển ngày 26/6/2020 của Ban kiểm tra, sát hạch của Hội đồng xét tuyển viên chức, hợp đồng lao động năm 2020 Cục Xúc tiến thương mại, Hội đồng tuyển dụng viên chức, hợp đồng lao động năm 2020 Cục Xúc tiến thương mại thông báo Kết quả điểm xét tuyển vòng 2 viên chức, hợp đồng lao động năm 2020 trong Phụ lục đính kèm

Hội đồng xét tuyển viên chức, hợp đồng lao động năm 2020 Cục Xúc tiến thương mại trân trọng thông báo./.