Chức năng nhiệm vụ

Chức năng, nhiệm vụ của Cục Xúc tiến thương mại được quy định tại Quyết định số 2640/QĐ-BCT ngày 06/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương như sau:
 

Vị trí và chức năng

Cục Xúc tiến thương mại là tổ chức trực thuộc Bộ Công Thương do Thủ tướng Chính phủ thành lập, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước về xúc tiến thương mại, thương hiệu theo quy định pháp luật; chủ trì, phối hợp thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại, thương hiệu, xúc tiến đầu tư phát triển Công Thương.

Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng và tham mưu Bộ trưởng ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành chương trình, dự án, đề án, chiến lược, kế hoạch, các văn bản quy phạm pháp luật, quy chế quản lý về hoạt động xúc tiến thương mại, thương hiệu, xúc tiến đầu tư phát triển Công Thương.

2. Ban hành các văn bản cá biệt, văn bản thuộc chuyên ngành của Cục và văn bản liên quan đến quản lý nhà nước về xúc tiến thương mại, thương hiệu, xúc tiến đầu tư phát triển Công Thương theo quy định của pháp luật.

3. Tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, chương trình, dự án, đề án về xúc tiến thương mại, thương hiệu, xúc tiến đầu tư phát triển Công Thương theo quy định của pháp luật.

4. Về xúc tiến thương mại:

a) Tham mưu giúp Bộ trưởng xây dựng chính sách, cơ chế hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại; chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc các bộ, cơ quang ngang bộ, chính quyền địa phương xây dựng Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại; trình cấp có thẩm quyền ban hành Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại;

b) Giúp Bộ trưởng chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức, kiểm tra, tổng hợp, đánh giá việc thực hiện Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại và tình hình thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại;

c) Giúp Bộ trưởng chỉ đạo, điều phối, phối hợp, hỗ trợ các tổ chức xúc tiến thương mại trong hoạt động xúc tiến thương mại theo quy định của pháp luật; xây dựng, phát triển và nâng cao năng lực hệ thống mạng lưới các tổ chức xúc tiến thương mại;

d) Quản lý, theo dõi nguồn ngân sách nhà nước cho các hoạt động xúc tiến thương mại hàng năm theo quy định pháp luật;

đ) Trình Bộ trưởng quy định nội dung, điều kiện hoạt động về quảng cáo thương mại, hội chợ, triển lãm thương mại, khuyến mại, trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ ở trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật;

e) Tổ chức thực hiện các thủ tục hành chính, công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra chuyên ngành đối với hoạt động hội chợ, triển lãm thương mại, khuyến mại và các hoạt động xúc tiến thương mại khác thuộc thẩm quyền của Bộ Công Thương theo quy định của pháp luật;

g) Chỉ đạo, hướng dẫn các Sở Công Thương về công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động xúc tiến thương mại theo quy định của pháp luật;

h) Nghiên cứu, xây dựng cơ sở dữ liệu về thị trường, ngành hàng phục vụ hoạch định chính sách xúc tiến thương mại và hỗ trợ nâng cao năng lực xúc tiến thương mại cho các tổ chức, doanh nghiệp; hỗ trợ cung cấp thông tin thị trường, ngành hàng cho các cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức xúc tiến thương mại trong nước, quốc tế;

i) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ và các đơn vị thuộc các Bộ, ngành, địa phương, các hiệp hội ngành hàng, các cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức và thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm của Việt Nam ở nước ngoài; quản lý nhà nước đối với các tổ chức xúc tiến thương mại của Việt Nam ở nước ngoài theo quy định pháp luật ;

k) Thực hiện quảng bá xúc tiến thương mại ở trong nước và quốc tế.

5. Về thương hiệu:

a) Tham mưu giúp Bộ trưởng xây dựng chính sách, cơ chế về thương hiệu quốc gia; chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc các bộ, cơ quan ngang bộ, chính quyền địa phương và các tổ chức có liên quan xây dựng Chương trình Thương hiệu quốc gia, Chương trình xây dựng và phát triển thương hiệu ngành hàng Việt Nam; trình cấp có thẩm quyền ban hành Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam, Chương trình xây dựng và phát triển thương hiệu ngành hàng Việt Nam theo quy định của pháp luật;

b) Giúp Bộ trưởng chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức, kiểm tra, tổng hợp, đánh giá việc thực hiện Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam, Chương trình xây dựng và phát triển thương hiệu ngành hàng Việt Nam;

c) Chủ trì xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam; Chương trình xây dựng và phát triển thương hiệu ngành hàng Việt Nam theo quy định của pháp luật.

6. Về xúc tiến đầu tư phát triển Công Thương:

a) Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch xúc tiến đầu tư phát triển Công Thương;

b) Nghiên cứu, đánh giá tiềm năng, thị trường, xu hướng và đối tác đầu tư phát triển Công Thương;

c) Xây dựng cơ sở dữ liệu, danh mục dự án kêu gọi đầu tư phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư phát triển Công Thương;

d) Xây dựng các ấn phẩm, tài liệu; tổ chức thực hiện hoạt động tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về môi trường, chính sách, tiềm năng, cơ hội và kết nối đầu tư phát triển Công Thương;

đ) Hỗ trợ, tư vấn các tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong việc tìm hiểu về pháp luật, chính sách, thủ tục đầu tư; tiềm năng, thị trường, đối tác và cơ hội đầu tư;

e) Hỗ trợ, triển khai các hoạt động tư vấn và kết nối giữa các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác, doanh nghiệp nước ngoài.

7. Về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư phát triển Công Thương:

a) Tham mưu giúp Bộ trưởng ban hành đề án, chương trình, kế hoạch về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại, thương hiệu, xúc tiến đầu tư phát triển Công Thương;

b) Chủ trì thiết lập, vận hành, phát triển hệ sinh thái xúc tiến thương mại số, các nền tảng số phục vụ xúc tiến thương mại, thương hiệu, xúc tiến đầu tư phát triển Công Thương;

c) Tổ chức các hoạt động giao thương, kết nối thông qua các sàn thương mại điện tử, cổng thông tin điện tử, mạng internet, mạng viễn thông.

d) Xây dựng và quản lý các cổng thông tin điện tử, cơ sở dữ liệu thông tin điện tử về xúc tiến thương mại, thương hiệu, xúc tiến đầu tư phát triển Công Thương.

8. Sản xuất, quản lý Chương trình Truyền hình Công Thương để thông tin, tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực Công Thương, về công tác quản lý nhà nước của Bộ Công Thương, các hoạt động xúc tiến thương mại, thương hiệu, xúc tiến đầu tư phát triển Công Thương; đầu mối thực hiện các chương trình thông tin, truyền thông của Bộ Công Thương bằng phương tiện truyền hình.

9. Quản lý, chỉ đạo hoạt động các Văn phòng Xúc tiến thương mại/Trung tâm Giới thiệu sản phẩm Việt Nam ở nước ngoài.

10. Về quản lý các Văn phòng đại diện các tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài và các tổ chức khác tiến hành các hoạt động liên quan đến xúc tiến thương mại tại Việt Nam:

a) Tham mưu giúp Bộ trưởng xây dựng và ban hành quy định về quản lý hoạt động của Văn phòng đại diện các tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài và các tổ chức khác tiến hành các hoạt động liên quan đến xúc tiến thương mại tại Việt Nam;

b) Tổ chức thực hiện các thủ tục hành chính, công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra chuyên ngành đối với hoạt động của tổ chức xúc tiến thương mại của ngước ngoài tại Việt Nam và các tổ chức khác tiến hành các hoạt động liên quan đến xúc tiến thương mại tại Việt Nam thuộc thẩm quyền của Bộ Công Thương theo quy định của pháp luật.

11. Thiết lập, vận hành hệ thống hạ tầng cho hoạt động xúc tiến thương mại, thương hiệu, xúc tiến đầu tư phát triển Công Thương.

12. Tham mưu quản lý nhà nước và theo dõi hoạt động của các Hội, Hiệp hội ngành nghề hoạt động trong phạm vi ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách..

13. Chủ trì thực hiện các hoạt động hợp tác về xúc tiến thương mại, thương hiệu, xúc tiến đầu tư phát triển Công Thương với các cơ quan, tổ chức có liên quan ở trong nước và quốc tế.

14. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn về các văn bản quy phạm pháp luật và nghiệp vụ, chuyên môn về xúc tiến thương mại, thương hiệu, xúc tiến đầu tư phát triển Công Thương.

15. Hỗ trợ các ngành hàng, các địa phương và các doanh nghiệp trong  công tác phát triển sản phẩm.

16. Kiểm tra giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý của Cục theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Bộ.

17. Tổng hợp, lập báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất, đánh giá tình hình hoạt động về xúc tiến thương mại, thương hiệu, xúc tiến đầu tư phát triển Công Thương.

18. Xây dựng và thực hiện chương trình cải cách hành chính của Cục theo mục tiêu và nội dung chương trình cải cách hành chính của Bộ.

19. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện chế độ tiền lương và các chính sách, chế độ đãi ngộ; thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật; đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc Cục theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Bộ.

20. Quản lý tài chính, tài sản được giao, tổ chức thực hiện ngân sách được giao và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật.

21. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Bộ trưởng giao.