Chức năng nhiệm vụ

CỤC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI - BỘ CÔNG THƯƠNG
 
Cục Xúc tiến Thương mại là cơ quan của Chính Phủ do Thủ tướng ký quyết định thành lập để giúp Bộ trưởng Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về xúc tiến thương mại, định hướng công tác xúc tiến thương mại. Chức năng nhiệm vụ Cục Xúc tiến Thương mại – Bộ Công Thương được quy định tại Quyết định số 4344/QĐ-BCT ngày 17/11/2017:
1. Xây dựng và trình Bộ trưởng ban hành hoặc trình cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành chương trình, dự án, đề án, chiến lược, kế hoạch, các văn bản quy phạm pháp luật, quy chế quản lý về hoạt động XTTM, xúc tiến đầu tư phát triển ngành Công Thương và thương hiệu.

2. Ban hành các văn bản cá biệt, văn bản thuộc chuyên ngành của Cục và một số văn bản liên quan đến quản lý nhà nước về XTTM, xúc tiến đầu tư phát triển ngành Công Thương và thương hiệu theo quy định của pháp luật. 
3. Tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, chương trình, dự án, đề án về xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư phát triển ngành Công Thương và thương hiệu theo quy định của pháp luật.
 
4. Về XTTM và xúc tiến đầu tư phát triển ngành Công Thương: 
a) Tham mưu giúp Bộ trưởng xây dựng chiến lược XTTM quốc gia, cơ chế hỗ trợ tham gia hoạt động XTTM, xây dựng và ban hành Chương trình XTTM quốc gia, chiến lược, chính sách xúc tiến thương mại và xúc tiến đầu tư phát triển ngành Công Thương trong phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; 
b) Giúp Bộ trưởng chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức, kiểm tra, tổng hợp, đánh giá việc thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia; 
c) Giúp Bộ trưởng chỉ đạo, điều phối, phối hợp, hỗ trợ các tổ chức xúc tiến thương mại trong hoạt động xúc tiến thương mại theo quy định của pháp luật; xây dựng, phát triển và nâng cao năng lực hệ thống mạng lưới các tổ chức XTTM; 
d) Quản lý, theo dõi nguồn ngân sách nhà nước cho các hoạt động XTTM hàng năm theo quy định pháp luật; 
đ) Trình Bộ trưởng quy định nội dung, điều kiện hoạt động về quảng cáo thương mại, hội chợ, triển lãm thương mại, khuyến mại, trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ ở trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật; 
e) Tổ chức thực hiện các TTHC, công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra chuyên ngành đối với hoạt động hội chợ, triển lãm thương mại, khuyến mại thuộc thẩm quyền của Bộ Công Thương theo quy định của pháp luật; 
g) Chỉ đạo, hướng dẫn các Sở Công Thương về công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động XTTM theo quy định của pháp luật; 
h) Phối hợp với bộ phận làm công tác kinh tế, thương mại tại các Cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài trong hoạt động XTTM, xúc tiến đầu tư phát triển ngành Công Thương; 
i) Nghiên cứu thị trường nhằm hoạch định chính sách XTTM, xúc tiến đầu tư phát triển ngành Công Thương và hỗ trợ doanh nghiệp; cung cấp thông tin thị trường, ngành hàng, hỗ trợ các cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức XTTM trong nước và quốc tế; tổ chức các hoạt động nghiên cứu, phát triển thị trường, sản phẩm; 
k) Tổ chức và thực hiện các hoạt động XTTM, xúc tiến đầu tư phát triển ngành Công Thương; tổ chức hoạt động giới thiệu sản phẩm ở nước ngoài; quản lý các Trung tâm giới thiệu sản phẩm, Trung tâm thương mại, Trung tâm XTTM của Việt Nam ở nước ngoài; 
l) Thực hiện quảng bá XTTM, xúc tiến đầu tư phát triển ngành Công Thương trên các phương tiện truyền thông trong nước và quốc tế.