VĂN BẢN - QUY TRÌNH THỦ TỤC

 TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH   NỘI DUNG
A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TRUNG ƯƠNG    

I. LĨNH VỰC KHUYẾN MẠI

   

1. Xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn từ 02 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên hoặc theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 37/2006/NĐ-CP.

Dịch vụ công trực tuyến 

Liên hệ:

P. Quản lý Xúc tiến thương mại

Điện thoại: (84) (4) 38264688

Email: xttm@vietrade.gov.vn

 

 1. Trình tự thực hiện:

 - Thương nhân gửi hồ sơ đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại.

 - Cục Xúc tiến thương mại xem xét hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ, trong vòng 03 ngày làm việc, Cục Xúc tiến thương mại thông báo cho Thương nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

 - Cục Xúc tiến thương mại xem xét xác nhận cho phép Thương nhân thực hiện chương trình khuyến mại. Trường hợp không xác nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

 - Thương nhân gửi văn bản thông báo cho Sở Công Thương tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi thực hiện khuyến mại kèm theo bản sao văn bản xác nhận của Cục Xúc tiến thương mại chậm nhất là 07 ngày làm việc trước khi thực hiện khuyến mại.

2. Cách thức thực hiện:

- Qua Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công Thương

- Trực tiếp tại trụ sở Cục Xúc tiến thương mại - 20 Lý Thường Kiệt, Hà Nội.

- Thông qua hệ thống bưu chính, chuyển phát.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ gồm:

+ Đơn đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại theo mẫu quy định;

+ Thể lệ chương trình khuyến mại theo mẫu quy định;

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Thương nhân;

+ Hình ảnh sản phẩm khuyến mại;

+ Hình ảnh sản phẩm dùng để khuyến mại;

+ Mẫu bằng chứng xác định trúng thưởng;

+ Bản sao Giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa khuyến mại (theo quy định của pháp luật nếu có);

+ Bản sao tờ khai hàng hóa nhập khẩu (đối với sản phẩm khuyến mại nhập khẩu);

+ Danh sách các địa điểm sẽ tiến hành hoạt động khuyến mại và các điểm đổi thưởng;

+ Giấy ủy quyền làm thủ tục khuyến mại (nếu có).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4.Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Xúc tiến thương mại.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Công văn xác nhận.

8. Lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Mẫu KM-2: Đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại.

- Mẫu KM-3: Thể lệ chương trình khuyến mại.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Thương mại;

- Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.

Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 của Bộ Thương Mại và Bộ Tài Chính hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại quy định tại Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.

Mẫu tờ khai đính kèm

 2. Xác nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn từ 02 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên hoặc theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 37/2006/NĐ-CP.

Dịch vụ công trực tuyến 

Liên hệ:

P. Quản lý Xúc tiến thương mại

Điện thoại: (84) (4) 38264688

Email: xttm@vietrade.gov.vn

   1. Trình tự thực hiện:

- Thương nhân gửi hồ sơ đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại.

- Cục Xúc tiến thương mại xem xét hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ, trong vòng 03 ngày làm việc, Cục Xúc tiến thương mại thông báo cho Thương nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

- Cục Xúc tiến thương mại xem xét xác nhận cho phép Thương nhân sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại. Trường hợp không xác nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Thương nhân gửi văn bản thông báo sửa đổi, bổ sung cho Sở Công Thương tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi thực hiện khuyến mại kèm theo bản sao văn bản xác nhận của Cục Xúc tiến thương mại chậm nhất là 07 ngày làm việc trước khi sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại.

2. Cách thức thực hiện:

- Quả Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công Thương

- Trực tiếp tại trụ sở Cục Xúc tiến thương mại - 20 Lý Thường Kiệt, Hà Nội.

- Thông qua hệ thống bưu chính, chuyển phát.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ gồm: Đơn đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại theo mẫu quy định;

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Xúc tiến thương mại.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Công văn xác nhận.

8. Lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu KM-8: Thông báo/Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại.

10 Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Thương mại;

- Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.

Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 của Bộ Thương Mại và Bộ Tài Chính hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại quy định tại Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.

Biểu mẫu đính kèm

II. LĨNH VỰC HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI

   

1. Xác nhận đăng ký tổ chức Hội chợ, Triển lãm thương mại ở nước ngoài.

Dịch vụ công trực tuyến 

Liên hệ:

P. Quản lý Xúc tiến thương mại

Điện thoại: (84) (4) 38264688

Email: xttm@vietrade.gov.vn

 

1. Trình tự thực hiện

- Thương nhân, tổ chức hoạt động có liên quan đến thương mại gửi hồ sơ đăng ký tổ chức Hội chợ, Triển lãm thương mại ở nước ngoài.

- Cục Xúc tiến thương mại xem xét hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ, trong vòng 03 ngày làm việc, Cục Xúc tiến thương mại thông báo cho Thương nhân, tổ chức bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

- Cục Xúc tiến thương mại xem xét xác nhận cho phép Thương nhân, tổ chức hoạt động có liên quan đến thương mại tổ chức Hội chợ, Triển lãm thương mại ở nước ngoài. Trường hợp không xác nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

2. Cách thức thực hiện:

- Qua Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công Thương

- Trực tiếp tại trụ sở Cục Xúc tiến thương mại - 20 Lý Thường Kiệt, Hà Nội.

Thông qua hệ thống bưu chính, chuyển phát.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ gồm:

+ Đơn đăng ký tổ chức Hội chợ, Triển lãm thương mại theo mẫu quy định;

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc tương đương) có chức năng kinh doanh hội chợ, triển lãm thương mại;

+ Bằng chứng chứng minh chất lượng, danh hiệu của hàng hóa, dịch vụ tham gia hội chợ, triển lãm thương mại hoặc uy tín, danh hiệu của thương nhân, tổ chức hoặc cá nhân tham gia hội chợ, triển lãm thương mại phù hợp với tên, chủ đề của hội chợ, triển lãm thương mại (nếu có);

 - Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết:

- Trường hợp thương nhân, tổ chức nộp hồ sơ trước ngày 01 tháng 10 của năm trước năm tổ chức: Trước ngày 01 tháng 11 của năm trước năm tổ chức, sau khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

- Trường hợp thương nhân, tổ chức nộp hồ sơ sau ngày 01 tháng 10 của năm trước năm tổ chức: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân, tổ chức hoạt động có liên quan đến thương mại.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Xúc tiến thương mại.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Công văn xác nhận.

8. Lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu HCTL-1: Đăng ký tổ chức Hội chợ, Triển lãm thương mại.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Thương mại;

- Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.

 Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 của Bộ Thương Mại và Bộ Tài Chính hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại quy định tại Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.

Biểu mẫu đính kèm

2. Xác nhận thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức Hội chợ, Triển lãm thương mại ở nước ngoài.

Dịch vụ công trực tuyến 

Liên hệ:

P. Quản lý Xúc tiến thương mại

Điện thoại: (84) (4) 38264688

Email: xttm@vietrade.gov.vn

 

1. Trình tự thực hiện:

- Thương nhân, tổ chức hoạt động có liên quan đến thương mại gửi hồ sơ thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức Hội chợ, Triển lãm thương mại ở nước ngoài.

- Cục Xúc tiến thương mại xem xét hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ, trong vòng 03 ngày làm việc, Cục Xúc tiến thương mại thông báo cho Thương nhân, tổ chức bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

- Cục Xúc tiến thương mại xem xét xác nhận cho phép Thương nhân, tổ chức  thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức Hội chợ, Triển lãm thương mại ở nước ngoài. Trường hợp không xác nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

2. Cách thức thực hiện:

- Qua Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công Thương

- Trực tiếp tại trụ sở Cục Xúc tiến thương mại - 20 Lý Thường Kiệt, Hà Nội.

- Thông qua hệ thống bưu chính, chuyển phát.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ gồm: Đơn thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức Hội chợ, Triển lãm thương mại theo mẫu quy định;

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân, tổ chức hoạt động có liên quan đến thương mại.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Xúc tiến thương mại.

8. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Công văn xác nhận.

9. Lệ phí: không.

10. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu HCTL-5: Thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức Hội chợ, Triển lãm thương mại.

11. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.

12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Thương mại;

- Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.

 - Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 của Bộ Thương Mại và Bộ Tài Chính hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại quy định tại Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.

Biểu mẫu đính kèm.

III. LĨNH VỰC VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC XTTM NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM    

1. Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam

Liên hệ:

P. Quản lý Xúc tiến thương mại

Điện thoại: (84) (4) 38264688

Email: xttm@vietrade.gov.vn

 

1. Trình tự thực hiện:

- Tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài gửi hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép đến Cục Xúc tiến thương mại.

- Cục Xúc tiến thương mại xem xét cấp Giấy phép cho tổ chức Xúc tiến thương mại nước ngoài. Trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

2. Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp tại trụ sở Cục Xúc tiến thương mại - 20 Lý Thường Kiệt, Hà Nội.Người nộp hồ sơ phải có giấy giới thiệu hoặc ủy quyền của tổ chức được dịch ra tiếng Việt và được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam.

- Thông qua hệ thống bưu điện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ gồm:

+ Văn bản đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện theo mẫu XTTMNN-1ban hành kèm theo Nghị định này do đại diện có thẩm quyền của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài ký;

+ Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước ngoài cho phép tổ chức xúc tiến thương mại thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam hoặc văn bản, tài liệu chứng minh về quyền thành lập Văn phòng đại diện tại nước ngoài của tổ chức;

+ Bản sao Giấy phép thành lập hoặc giấy tờ có giá trị tương đương;

+ Bản sao Điều lệ hoặc quy chế hoạt động của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài;

+ Điều lệ hoặc quy chế hoạt động dự kiến của Văn phòng đại diện tại Việt Nam;

+ Báo cáo tình hình hoạt động của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài trong 01 năm gần nhất;

+ Văn bản bổ nhiệm và lý lịch của người đứng đầu, của các nhân sự thuộc Văn phòng đại diện tại Việt Nam;

+ Bản sao không cần chứng thực của hợp đồng, thỏa thuận hoặc các giấy tờ liên quan về địa điểm đặt trụ sở Văn phòng đại diện;

Các loại tài liệu nêu tại dấu (+) thứ 2, 3, 4, 5, 6,7 phải được dịch ra tiếng Việt; Các tài liệu nêu tại dấu (+) thứ 2, 3, 4, 7 phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Xúc tiến thương mại.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép hoặc văn bản không cấp phép.

8. Lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu XTTMNN-1: Đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 28/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về một số biện pháp phát triển ngoại thương;

2. Sửa đổi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam

Liên hệ:

P. Quản lý Xúc tiến thương mại

Điện thoại: (84) (4) 38264688

Email: xttm@vietrade.gov.vn

 

1. Trình tự thực hiện:

- Tổ chức Xúc tiến thương mại nước ngoài gửi hồ sơ đề nghị sửa đổi giấy phép đến Cục Xúc tiến thương mại trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày có sự thay đổi theo các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 27 Nghị định số 28/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018.

- Cục Xúc tiến thương mại xem xét sửa đổi Giấy phép. Trường hợp không sửa đổi phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

2. Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp tại trụ sở Cục Xúc tiến thương mại - 20 Lý Thường Kiệt, Hà Nội.Người nộp hồ sơ phải có giấy giới thiệu hoặc ủy quyền của Văn phòng đại diện tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài.

- Thông qua hệ thống bưu điện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ gồm:

+ Văn bản đề nghị sửa đổi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện theo mẫu XTTMNN-3 ban hành kèm theo Nghị định này do đại diện có thẩm quyền của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài ký;

+ Bản gốc Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam;

+ Văn bản, giấy tờ bổ nhiệm người đứng đầu Văn phòng đại diện mới của tổ chức xúc tiến thương mại được dịch ra tiếng Việt và hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam (áp dụng trong trường hợp sửa đổi theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này);

+ Bản sao không cần chứng thực hợp đồng, thỏa thuận hoặc các giấy tờ liên quan về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở Văn phòng đại diện (áp dụng trong trường hợp sửa đổi theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này);

+ Bản sao Giấy đăng ký thành lập hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền nơi tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài thành lập hoặc đăng ký kinh doanh xác nhận. Các giấy tờ này phải dịch ra tiếng Việt và được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam (áp dụng theo quy định).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Xúc tiến thương mại.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

8. Lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu XTTMNN-3: Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập Văn phòng đại diện.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 28/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về một số biện pháp phát triển ngoại thương;

 B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH    

I. LĨNH VỰC KHUYẾN MẠI

   

1. Đăng ký thực hiện khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Dịch vụ công trực tuyến 

Liên hệ:Sở Công thương địa phương

 

   1. Trình tự thực hiện:

- Thương nhân gửi hồ sơ đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại.

- Sở Công Thương xem xét hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ, trong vòng 03 ngày làm việc, Sở Công Thương thông báo cho Thương nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

 - Sở Công Thương xem xét xác nhận cho phép Thương nhân thực hiện chương trình khuyến mại. Trường hợp không xác nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

2. Cách thức thực hiện:

- Qua Cổng dịch vụ công trực tuyến của Sở Công Thương (nếu có)

- Trực tiếp tại trụ sở Sở Công Thương tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi thực hiện khuyến mại.

- Thông qua hệ thống bưu chính, chuyển phát.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ gồm:

+ Đơn đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại theo mẫu quy định;

+ Thể lệ chương trình khuyến mại theo mẫu quy định;

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Thương nhân;

+ Hình ảnh sản phẩm khuyến mại;

+ Hình ảnh sản phẩm dùng để khuyến mại;

+ Mẫu bằng chứng xác định trúng thưởng;

+ Bản sao Giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa khuyến mại (theo quy định của pháp luật nếu có);

+ Bản sao tờ khai hàng hóa nhập khẩu (đối với sản phẩm khuyến mại nhập khẩu);

+ Danh sách các địa điểm sẽ tiến hành hoạt động khuyến mại và các điểm đổi thưởng;

+ Giấy ủy quyền làm thủ tục khuyến mại (nếu có);

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi thực hiện khuyến mại.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Công văn xác nhận.

8 Lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Mẫu KM-2: Đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại.

- Mẫu KM-3: Thể lệ chương trình khuyến mại.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Thương mại;

- Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.

- Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 của Bộ Thương Mại và Bộ Tài Chính hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại quy định tại Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.

2. Đăng ký sửa đổi/ bổ sung nội dung chương trình khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Dịch vụ công trực tuyến 

Liên hệ: Sở Công Thương địa phương

 

 

 

1. Trình tự thực hiện: 

- Thương nhân gửi hồ sơ đăng ký sửa đổi/ bổ sung nội dung chương trình khuyến mại.

- Sở Công Thương xem xét hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ, trong vòng 03 ngày làm việc, Sở Công Thương thông báo cho Thương nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

 - Sở Công Thương xem xét xác nhận cho phép Thương nhân sửa đổi/ bổ sung nội dung chương trình khuyến mại. Trường hợp không xác nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

2. Cách thức thực hiện:

- Qua Cổng dịch vụ công trực tuyến của Sở Công Thương (nếu có)

- Trực tiếp tại trụ sở Sở Công Thương tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi thực hiện khuyến mại.

-  Thông qua hệ thống bưu chính, chuyển phát.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ gồm: Đơn đăng ký sửa đổi/ bổ sung nội dung chương trình khuyến mại theo mẫu quy định;

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi thực hiện khuyến mại.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Công văn xác nhận.

8. Lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu KM-8: Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Thương mại;

- Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.

- Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 của Bộ Thương Mại và Bộ Tài Chính hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại quy định tại Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.

 3. Thông báo thực hiện khuyến mại

 Liên hệ: Sở Công Thương địa phương

   1. Trình tự thực hiện:

- Thương nhân gửi hồ sơ thông báo thực hiện chương trình khuyến mại chậm nhất 07 ngày làm việc trước khi thực hiện khuyến mại.

- Sở Công Thương tiếp nhận hồ sơ thông báo thực hiện chương trình khuyến mại của thương nhân.

2. Cách thức thực hiện:

- Qua Cổng dịch vụ công trực tuyến của Sở Công Thương (nếu có)

- Trực tiếp tại trụ sở các Sở Công Thương tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi thực hiện khuyến mại.

- Thông qua hệ thống bưu chính, chuyển phát.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ gồm: Thông báo thực hiện chương trình khuyến mại theo mẫu quy định;

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: Không.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Các Sở Công Thương tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi thực hiện khuyến mại.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Không.

8. Lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu KM-1: Thông báo thực hiện chương trình khuyến mại.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Thương mại;

- Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.

- Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 của Bộ Thương Mại và Bộ Tài Chính hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại quy định tại Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.

II. LĨNH VỰC HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI

   

1. Xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ/triển lãm thương mại tại Việt Nam.

 

1. Trình tự thực hiện:

- Thương nhân, tổ chức hoạt động có liên quan đến thương mại gửi hồ sơ đăng ký tổ chức Hội chợ/ Triển lãm thương mại tại Việt Nam.

- Sở Công Thương tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi tổ chức hội chợ/triển lãm thương mại xem xét hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ, trong vòng 03 ngày làm việc, Sở Công Thương thông báo cho Thương nhân, tổ chức bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

- Sở Công Thương xem xét xác nhận cho phép Thương nhân, tổ chức hoạt động có liên quan đến thương mại tổ chức hội chợ/triển lãm thương mại tại Việt Nam. Trường hợp không xác nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

2. Cách thức thực hiện:

- Qua Cổng dịch vụ công trực tuyến của Sở Công Thương (nếu có)

- Trực tiếp tại trụ sở Sở Công Thương tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi tổ chức hội chợ/triển lãm thương mại.

- Thông qua hệ thống bưu chính, chuyển phát.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ gồm:

+ Đơn đăng ký tổ chức Hội chợ/ Triển lãm thương mại theo mẫu quy định;

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc tương đương) có chức năng kinh doanh hội chợ, triển lãm thương mại;

+ Bằng chứng chứng minh chất lượng, danh hiệu của hàng hóa, dịch vụ tham gia hội chợ, triển lãm thương mại hoặc uy tín, danh hiệu của thương nhân, tố chức hoặc cá nhân tham gia hội chợ, triển lãm thương mại phù hợp với tên, chủ đề của hội chợ, triển lãm thương mại (nếu có);

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết:

- Trường hợp thương nhân, tổ chức nộp hồ sơ trước ngày 01 tháng 10 của năm trước năm tổ chức: Trước ngày 01 tháng 11 của năm trước năm tổ chức, sau khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

- Trường hợp thương nhân, tổ chức nộp hồ sơ sau ngày 01 tháng 10 của năm trước năm tổ chức: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân, tổ chức hoạt động có liên quan đến thương mại.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi tổ chức hội chợ/triển lãm thương mại.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Công văn xác nhận.

8. Lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu HCTL-1: Đăng ký tổ chức Hội chợ, Triển lãm thương mại.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Thương mại;

- Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.

- Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 của Bộ Thương Mại và Bộ Tài Chính hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại quy định tại Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.

2. Xác nhận thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam.

 

1. Trình tự thực hiện:

- Thương nhân, tổ chức hoạt động có liên quan đến thương mại gửi hồ sơ thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức Hội chợ/ Triển lãm thương mại tại Việt Nam.

- Sở Công Thương tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi tổ chức hội chợ, triển lãm xem xét hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ, trong vòng 03 ngày làm việc, Sở Công Thương thông báo cho Thương nhân, tổ chức bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

- Sở Công Thương xem xét xác nhận cho phép Thương nhân, tổ chức  thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức Hội chợ/ Triển lãm thương mại tại Việt Nam. Trường hợp không xác nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

2. Cách thức thực hiện:

- Qua Cổng dịch vụ công trực tuyến của Sở Công Thương (nếu có)

- Trực tiếp tại trụ sở Sở Công Thương tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại.

- Thông qua hệ thống bưu chính, chuyển phát.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ gồm: Đơn thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức Hội chợ/ Triển lãm thương mại theo mẫu quy định;

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân, tổ chức hoạt động có liên quan đến thương mại.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Công văn xác nhận.

8. Lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu HCTL-5: Thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức Hội chợ, Triển lãm thương mại.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Thương mại;

- Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.

- Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 của Bộ Thương Mại và Bộ Tài Chính hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại quy định tại Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.

Nội dung:    Văn bản:

4. Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia

Dịch vụ công trực tuyến 

Liên hệ:

P. Chính sách phát triển xuất khẩu

Điện thoại: (84) (4) 39345413

Email: ptxk@vietrade.gov.vn

 

Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế mới về việc xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia (XTTMQG) áp dụng từ năm 2011 trở đi, thay thế Quyết định số 279/2005/QĐ-TTg ngày 03 tháng 11 năm 2005 và Quyết định số 80/2009/QĐ-TTg ngày 21 tháng 5 năm 2009 đã hết hiệu lực vào năm 2010

     
Nội dung:    Văn bản:

5. Chương trình Thương hiệu quốc gia

Liên hệ:

P. Thông tin truyền thông & Phát triển TH

Điện thoại: (84) (4) 39347628

Email: tttt@vietrade.gov.vn

 

Mẫu đề xuất Chương trình Thương hiệu Quốc gia và Bản cam kết dành cho các doanh nghiệp Thương hiệu quốc gia 2012 (tải văn bản tại đây)

Quyết định số 984/QĐ-BCT ngày 06 tháng 3 năm 2012 về việc ban hành Quy chế xây dựng và thực hiện Chương trình thương hiệu quốc gia (tải văn bản tại đây ) 

Quyết định số 4105/QĐ-BCT ngày 18/8/2009 về việc sửa đổi Hệ thống tiêu chí lựa chọn thương hiệu sản phẩm tham gia Chương trình Thương hiệu Quốc gia (tải văn bản tại đây)

Phụ lục Quyết định số 4105/QĐ-BCT ngày 18/8/2009 (tải văn bản tại đây)

Công văn số 2343/VPCP-KTTH ngày 11 tháng 4 năm 2008 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ quyết định lấy ngày 20 tháng 4 hàng năm là Ngày Thương hiệu Việt Nam (tải văn bản tại đây )

Quyết định số 0712/QĐ-BTM ngày 07/5/2007 về việc ban hành Quy chế dành cho doanh nghiệp có thương hiệu sản phẩm tham gia Chương trình Thương hiệu Quốc gia (tải văn bản tại đây)

Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT/BCT-BTC ngày 01/11/2007 về việc Hướng dẫn chế độ chi tiêu và quản lý tài chính Chương trình Thương hiệu Quốc gia Việt Nam (tải văn bản tại đây)

Quyết định số 0119/QĐ-BTM ngày 25/01/2007 về việc ban hành Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Hội đồng Thương hiệu Quốc gia Việt Nam (tải văn bản tại đây)

Quyết định số 1253/QĐ-BTM ngày 31/7/2007 về việc ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng các Ban Chuyên gia - Chương trình Thương hiệu Quốc gia (tải văn bản tại đây)

Quyết định số 0110/QĐ-BTM ngày 25/01/2007 về việc ban hành Hệ thống tiêu chí lựa chọn Thương hiệu sản phẩm tham gia Chương trình Thương hiệu Quốc gia (tải văn bản tại đây)

Phụ lục Quyết định số 0110/QĐ-BTM ngày 25/01/2007 (tải văn bản tại đây)

Quyết định số 250/2006/QĐ-TTG ngày 31/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 253/2003/QĐ-TTG và Quyết định số 259/2005/QĐ-TTG (tải văn bản tại đây)

Quyết định số 259/2005/QĐ-TTG ngày 21/10/2005 về việc thành lập Hội đồng tư vấn Quốc gia Chương trình Thương hiệu Quốc gia (tải văn bản tại đây) . Danh sách thành viên Hội đồng tải tại đây

Quyết định số 253/2003/QĐ-TTG ngày 25/11/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án xây dựng và phát triển Thương hiệu Quốc gia đến năm 2010 (tải văn bản tại đây)