VĂN BẢN - QUY TRÌNH THỦ TỤC

Nội dung:   Văn bản:

1. Quy trình thực hiện xem xét và chấp thuận cho thương nhân tổ chức khuyến mại

Dịch vụ công trực tuyến 

Liên hệ:

P. Quản lý Xúc tiến thương mại

Điện thoại: (84) (4) 38264688

Email: xttm@vietrade.gov.vn

 

Luật Thương mại năm 2005;

Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại và các quy định pháp luật hiện hành về hoạt động khuyến mại;

Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 của liên Bộ Thương mại – Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại quy định tại Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.

     
Nội dung:    Văn bản:

2. Quy trình thực hiện đăng ký tổ chức hội chợ triển lãm ở nước ngoài

Dịch vụ công trực tuyến 

Liên hệ:

P. Quản lý Xúc tiến thương mại

Điện thoại: (84) (4) 38264688

Email: xttm@vietrade.gov.vn

 

Luật Thương mại năm 2005;

Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại;

Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 của liên Bộ Thương mại – Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại quy định tại Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.

     
Nội dung:    Văn bản:

3. Quy trình đăng ký cấp, cấp lại, sửa đổi bổ sung, gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam

Dịch vụ công trực tuyến 

Liên hệ:

P. Quản lý Xúc tiến thương mại

Điện thoại: (84) (4) 38264688

Email: xttm@vietrade.gov.vn

 

Nghị định số 100/2011/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ quy định về thành lập và hoạt động văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam.

Thông tư số 06/2012/TT-BCT ngày 27 tháng 3 năm 2012 của Bộ Công Thương quy định chi tiết trình tự, thủ tục cấp giấy phép thành lập và hoạt động văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam.

     
Nội dung:    Văn bản:

4. Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia

Dịch vụ công trực tuyến 

Liên hệ:

P. Chính sách phát triển xuất khẩu

Điện thoại: (84) (4) 39345413

Email: ptxk@vietrade.gov.vn

 

Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế mới về việc xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia (XTTMQG) áp dụng từ năm 2011 trở đi, thay thế Quyết định số 279/2005/QĐ-TTg ngày 03 tháng 11 năm 2005 và Quyết định số 80/2009/QĐ-TTg ngày 21 tháng 5 năm 2009 đã hết hiệu lực vào năm 2010

     
Nội dung:    Văn bản:

5. Chương trình Thương hiệu quốc gia

Liên hệ:

P. Thông tin truyền thông & Phát triển TH

Điện thoại: (84) (4) 39347628

Email: tttt@vietrade.gov.vn

 

Mẫu đề xuất Chương trình Thương hiệu Quốc gia và Bản cam kết dành cho các doanh nghiệp Thương hiệu quốc gia 2012 (tải văn bản tại đây)

Quyết định số 984/QĐ-BCT ngày 06 tháng 3 năm 2012 về việc ban hành Quy chế xây dựng và thực hiện Chương trình thương hiệu quốc gia (tải văn bản tại đây ) 

Quyết định số 4105/QĐ-BCT ngày 18/8/2009 về việc sửa đổi Hệ thống tiêu chí lựa chọn thương hiệu sản phẩm tham gia Chương trình Thương hiệu Quốc gia (tải văn bản tại đây)

Phụ lục Quyết định số 4105/QĐ-BCT ngày 18/8/2009 (tải văn bản tại đây)

Công văn số 2343/VPCP-KTTH ngày 11 tháng 4 năm 2008 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ quyết định lấy ngày 20 tháng 4 hàng năm là Ngày Thương hiệu Việt Nam (tải văn bản tại đây )

Quyết định số 0712/QĐ-BTM ngày 07/5/2007 về việc ban hành Quy chế dành cho doanh nghiệp có thương hiệu sản phẩm tham gia Chương trình Thương hiệu Quốc gia (tải văn bản tại đây)

Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT/BCT-BTC ngày 01/11/2007 về việc Hướng dẫn chế độ chi tiêu và quản lý tài chính Chương trình Thương hiệu Quốc gia Việt Nam (tải văn bản tại đây)

Quyết định số 0119/QĐ-BTM ngày 25/01/2007 về việc ban hành Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Hội đồng Thương hiệu Quốc gia Việt Nam (tải văn bản tại đây)

Quyết định số 1253/QĐ-BTM ngày 31/7/2007 về việc ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng các Ban Chuyên gia - Chương trình Thương hiệu Quốc gia (tải văn bản tại đây)

Quyết định số 0110/QĐ-BTM ngày 25/01/2007 về việc ban hành Hệ thống tiêu chí lựa chọn Thương hiệu sản phẩm tham gia Chương trình Thương hiệu Quốc gia (tải văn bản tại đây)

Phụ lục Quyết định số 0110/QĐ-BTM ngày 25/01/2007 (tải văn bản tại đây)

Quyết định số 250/2006/QĐ-TTG ngày 31/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 253/2003/QĐ-TTG và Quyết định số 259/2005/QĐ-TTG (tải văn bản tại đây)

Quyết định số 259/2005/QĐ-TTG ngày 21/10/2005 về việc thành lập Hội đồng tư vấn Quốc gia Chương trình Thương hiệu Quốc gia (tải văn bản tại đây) . Danh sách thành viên Hội đồng tải tại đây

Quyết định số 253/2003/QĐ-TTG ngày 25/11/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án xây dựng và phát triển Thương hiệu Quốc gia đến năm 2010 (tải văn bản tại đây)