THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

A. Thủ tục hành chính cấp Trung ương

I. Lĩnh vực khuyến mại

1. Đăng ký hoạt động khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn từ 2 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên và chương trình khuyến mại theo các hình thức khác;

2. Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn từ 2 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên và chương trình khuyến mại theo các hình thức khác.

II. Lĩnh vực Hội chợ triển lãm thương mại tại nước ngoài

1. Đăng ký tổ chức Hội chợ, Triển lãm thương mại tại nước ngoài.

2. Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại nước ngoài.

III. Lĩnh vực Văn phòng đại diện của Tổ chức XTTM nước ngoài tại Việt Nam

1. Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam.

2. Sửa đổi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam.

3. Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam.

4. Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam.

5. Chấm dứt hoạt động và thu hồi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam.

IV. Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia

1. Phê duyệt chương trình xúc tiến thương mại quốc gia 

Các biểu mẫu: 

Mẫu 1 - Mẫu công văn gửi Ban quản lý Chương trình.

MẪU 2 - TỔNG HỢP ĐỀ XUẤT HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI QUỐC GIA.

MẪU 3 - MẪU ĐỀ ÁN.

Mẫu 4 - Mẫu dự toán kinh phí chi tiết chương trình XTTMQG.

Mẫu 5 - Mẫu thông tin giới thiệu hội chợ triển lãm.

MẪU 6 - Mẫu thông tin về chủ nhiệm đề án.

MẪU 7 – MẪU HỒ SƠ ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

2. Phê duyệt điều chỉnh chương trình xúc tiến thương mại quốc gia.

3. Phê duyệt đề án thực hiện Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại.

4. Phê duyệt điều chỉnh, thay đổi nội dung đề án thực hiện Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại.

5. Phê duyệt bổ sung đề án thực hiện Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại.

B. Thủ tục hành chính cấp địa phương

I. Lĩnh vực khuyến mại

1. Đăng ký hoạt động khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

2. Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

3. Thông báo hoạt động khuyến mại.

4. Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại.

II. Lĩnh vực Hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam

1. Đăng ký tổ chức Hội chợ, Triển lãm thương mại tại Việt Nam.

2. Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam.