LÃNH ĐẠO CỤC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

CƠ CẤU TỔ CHỨC 

 CỤC TRƯỞNG: VŨ BÁ PHÚ
 


Điện thoại: +84-24-39347628 - Ext 10
/39347653

Email: phuvba@vietrade.gov.vn/ phuvba@moit.gov.vn

  

 PHÓ CỤC TRƯỞNG: ĐỖ KIM LANG
 


Điện thoại: +84-24-39347628 - Ext 12/ 39348143

Email: langdk@vietrade.gov.vn

 

 PHÓ CỤC TRƯỞNG: BÙI THỊ THANH AN
 


Điện thoại: +84-28-38297282

Email: anbtt@vietrade.gov.vn

 

 PHÓ CỤC TRƯỞNG: LÊ HOÀNG TÀI
 


Điện thoại: +84-24-39347628 - Ext 15

Email: tailh@vietrade.gov.vn