Thông báo kết quả điểm xét tuyển vòng 2 viên chức năm 2019 của các Trung tâm thuộc Cục Xúc tiến Thương mại

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 2255/QĐ-BCT ngày 29 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền về tổ chức, biên chế, quản lý công chức, viên chức đối với các Vụ, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ, Cục và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ;

Thực hiện Công văn số 9335/BCT-TCCB ngày 15 tháng 7 năm 2019 của Bộ Công Thương phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2019 của các Trung tâm thuộc Cục,

Hội đồng tuyển dụng viên chức vào các Trung tâm thuộc Cục Xúc tiến thương mại đã tổ chức kỳ tuyển dụng viên chức theo đúng quy định hiện hành, nay thông báo kết quả điểm xét tuyển vòng 2 viên chức năm 2019 của các Trung tâm: Trung tâm Truyền thông - Truyền hình Công Thương, Trung tâm Xúc tiến đầu tư phát triển Công Thương, Trung tâm Hỗ trợ xuất khẩu và Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin xúc tiến thương mại thuộc Cục Xúc tiến thương mại đến các thí sinh (danh sách kèm theo).

Kết quả điểm xét tuyển vòng 2 viên chức năm 2019 của các Trung tâm: Trung tâm Truyền thông - Truyền hình Công Thương, Trung tâm Xúc tiến đầu tư phát triển Công Thương, Trung tâm Hỗ trợ xuất khẩu và Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin xúc tiến thương mại thuộc Cục Xúc tiến thương mại được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Xúc tiến thương mại (www.vietrade.gov.vn) và được niêm yết công khai tại trụ sở của Cục Xúc tiến thương mại, địa chỉ số 20, Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2019 Cục Xúc tiến thương mại trân trọng thông báo./.
Nội dung liên quan:

Tin mới hơn:

Tin cũ hơn: