Chương trình "Mua hàng dự thưởng" của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco từ ngày 10/11/2018 đến ngày 17/11/2018

Tên thương nhân thực hiện: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco

Nội dung chi tiết chương trình: MUA HÀNG DỰ THƯỞNG

Thời gian thực hiện khuyến mại: Từ ngày 10/11/2018 đến ngày 17/11/2018

Địa bàn thực hiện khuyến mại: Trên địa bàn 19 tỉnh, thành phố
Nội dung liên quan:

Tin mới hơn:

Tin cũ hơn:yii\base\ErrorException
Error

PHP Core Warningyii\base\ErrorException

PHP Startup: Unable to load dynamic library 'C:\Program Files\PHP\v7.1\ext\php_mysql.dll' - The specified module could not be found.

$_GET = [
    'tin-tuc' => 'chuong-trinh-mua-hang-du-thuong-cua-cong-ty-co-phan-xuat-nhap-khau-y-te-domesco-tu-ngay-10112018-den-ngay-17112018',
];