Thu hồi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp miền Đông tỉnh Gyeonggi tại thành phố Vinh, Nghệ An.

Căn cứ theo quy định của pháp luật Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, ngày 19 tháng 5 năm 2017 Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã cấp phép thành lập Văn phòng đại diện của Phòng Thương mại và Công nghiệp miền Đông tỉnh Gyeonggi Hàn Quốc theo Giấy phép số 0017/XTTM-VPĐD về việc thành lập Văn phòng đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp miền Đông tỉnh Gyeonggi tại thành phố Vinh;

Căn cứ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 33 Nghị định số 28/2018/NĐ-CP, ngày 28 tháng 9 năm 2021, Cục Xúc tiến thương mại đã ban hành Quyết định số 426/QĐ-XTTM thu hồi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp miền Đông tỉnh Gyeonggi Hàn Quốc tại thành phố Vinh số 0017/XTTM-VPĐD ngày 19 tháng 5 năm 2017 đã cấp cho Phòng Thương mại và Công nghiệp miền Đông tỉnh Gyeonggi Hàn Quốc.

Để đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, Cục Xúc tiến thương mại thông báo và đề nghị Phòng Thương mại và Công nghiệp miền Đông tỉnh Gyeonggi Hàn Quốc thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để hoàn thành các công nợ, nghĩa vụ với Nhà nước Việt Nam, tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật. Đối với các trường hợp chưa được Văn phòng đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp miền Đông tỉnh Gyeonggi Hàn Quốc tại thành phố Vinh hoàn thành các công nợ, nghĩa vụ, đề nghị tổ chức, cá nhân chủ động liên hệ với Phòng Thương mại và Công nghiệp miền Đông tỉnh Gyeonggi Hàn Quốc để giải quyết đồng thời cung cấp các thông tin để Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam phối hợp giải quyết./.