Tổng kết mô hình tổ chức của đơn vị thực hiện nhiệm vụ về xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tại các địa phương

Bộ Công Thương nhận được công văn số 322/BNV-TCBC ngày 22 tháng 01 năm 2021 của Bộ Nội vụ về việc tổng kết mô hình tổ chức của đơn vị thực hiện nhiệm vụ về xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tại các địa phương, Bộ Công Thương đề nghị Sở Công thương các tỉnh/ thành phố với chức năng là cơ quan quản lý nhà nước về xúc tiến thương mại (XTTM) tại địa phương và Trung tâm XTTM (và du lịch, đầu tư) với vai trò đơn vị đầu mối triển khai hoạt động XTTM tại địa phương có ý kiến đánh giá về mô hình tổ chức cơ quan XTTM tại địa phương, cụ thể:

1. Tổng kết, đánh giá về thực trạng hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập cung cấp dịch vụ sự nghiệp công liên quan đến lĩnh vực xúc tiến thương mại tại địa phương.

2. Đề xuất phương án sắp xếp, tổ chức phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại và hoạt động xúc tiến thương mại kết hợp với đầu tư, du lịch trong thời gian tới.

Các nội dung chi tiết theo mẫu đính kèm.

Ý kiến tổng hợp, đề xuất của Quý đơn vị gửi về Bộ Công Thương - Cục Xúc tiến thương mại trước ngày 09 tháng 02 năm 2021 để tổng hợp (bản mềm gửi theo địa chỉ ptxk@vietrade.gov.vn, người liên hệ: Lưu Thu Hồng, điện thoại: 0243 9347628 (máy lẻ 40).