Đà Nẵng: Tập huấn kỹ năng quảng bá thương hiệu trên mạng xã hội

Tập huấn kỹ năng thu thập, xử lý thông tin thị trường EU

Đơn vị chủ trì: Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin xúc tiến thương mại 

Đơn vị phối hợp: MUTRAP 

Đối tượng đào tạo: Doanh nghiệp, cán bộ thộc các Trung tâm XTTM khu vực miền Trung

Học phí: Miễn phí
Nội dung liên quan:

Sự kiện mới hơn:

Sự kiện cũ hơn: